سوالات و مقاله و مطالب علمی شیمی

سال اول فصل دوم

 

1- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) اوزون تروپوسفري چگونه توليد مي شود ؟ ( ذكر واكنش لازم نيست )

ب) آلاينده است يا پالايندة ؟

پ) اوزون استراتوسفري چه فايده اي دارد ؟‌

2- دو نمونه از آلودگي هايي كه توسط طبيعت و دو نمونه از آلودگي هايي كه توسط انسان وارد هواكره مي شود را نام ببريد ؟

3- براي هر يك از موارد زير يك كاربرد بنويسيد :

الف) گاز آرگن                  ب) گاز نيتروژن                 پ) گاز اكسيژن

  ت) اكسيژن مايع               ث) گرد منيزيم

4- چهار مورد از پرتوهاي خورشيدي را نام برده و آنها را به ترتيب بر حسب افزايش انرژي مرتب كنيد ؟

5- آلاينده نوع اول و دوم را در موارد زير مشخص كنيد :

الف) SO2  ب) اوزون تروپوسفري   پ) باران اسيدي     ت) CO

6- با ذكر دليل مشخص كنيد كداميك از واكنش هاي زير اكسايش و كداميك احتراق است ؟

                                          a)         4Fe  +  3O2    2Fe2O3

                                                    b)        2Mg  +  O2    O3

7- با توجه به واكنش هاي زير به سوالات پاسخ دهيد :

                                                 O  +  NO‌    نور خورشيد  +  NO2   

                                                                         O  +  O2    O3  

الف) فرآيندهاي مقابل چه زماني در هواي شهر صورت مي گيرد ؟

ب) نوع آلودگي كه ايجاد مي كند چه نام دارد ؟

پ) ماده حاصل به چه اوزوني معروف است ؟

ت) چه تاثيري بر سلامتي انسان دارد ؟

8- مفاهيم زير را تعريف كنيد :

الف) قانون بويل    ب) واكنش سوختن   پ) گاز ايده آل

9- گازهاي گلخانه اي را نام  برده و بگوييد چه تاثيري بر دماي كره زمين دارند ؟

10- فشار هوا در هر يك از مناطق زير از mmHg  760 كمتر است يا بيشتر ؟ چرا ؟

الف) قله دماوند    ب) كنار درياي خزر ( m  28 پايين تر از سطح درياي آزاد )

 

1- اوزون تروپوسفري چگونه توليد مي شود و چه ضرري براي زندگي انسانها دارد؟ توضيح دهيد .

۲- CFC ها چگونه به لايه اوزون آسيب مي رسانند ؟ توضيح دهيد .

۳- چه واکنش هاي اکسايشي را مي شناسيد ؟ توضيح دهيد .

۴- گاز نيتروژن را از چه منبعي مي توان تهيه کرد ، چه کاربردهايي از آن را مي شناسيد؟

۵- گاز ايده آل چيست ؟ توضيح دهيد .

۶- گازها تراکم پذير هستند اما مايعات و جامدات تراکم ناپذيرند ، علت چيست ؟

۷- دماي کره زمين چه تفاوتي با ديگ رسيارات منظومه خورشيدي دارد ؟ چرا ؟

۸- چه راههاي براي کنترل آلودگي هوا پيشنهاد مي کنيد ؟

۹- مه دود فوتو شيميايي چيست ؟

۱۰- واژه هاي زير را تعريف کنيد .


اوزون – تروپوسفر – قانون شارل – اکسايش – هواي مايع – احتراق  

 

 

 

 

 

سال اول فصل دوم

 

 

 

1- مي دانيد كه گازها برخلاف مايع ها و جامد ها تراكم پذيرند . بويل دريافت كه مي توان با كم كردن حجم گازها ، فشار آنها را افزايش داد . با توجه به يكي از اصول نظريه جنبش مولكولي گازها كه در زير ذكر شده است قانوني را كه بويل به دست آورد توجيه كنيد :

« اتم ها يا مولكول هاي گاز پيوسته در حركتند . آنها اغلب با يكديگر و با ديواره ظرفي كه در آن قرار دارند برخورد مي كنند . فشار يك گاز ، نتيجه ي برخورد ذره هاي سازنده آن با ديواره ظرف است »

 

 

2- درستي يا نادرستي جملات زير را مشخص كرده و شكل درست جملات نادرست را بنويسيد .

 

الف) از سطح زمين تا ارتفاع 12 كيلومتري ، تركيب شيميايي هوا به طور مرتب تغيير مي كند

 

ب) در بخش پاييني هواكره ، دماي هوا معمولا با افزايش ارتفاع بالا مي رود .

3-  به سوالات زير پاسخ دهيد :

 

الف) در اثر تابش نور خورشيد بر كدام گاز مه دود فوتو شيميايي ايجاد مي شود ؟

ب) دو گاز را كه اثر گلخانه اي دارند نام ببريد ؟

 

پ) براي هر يك از گازهاي SO2  و  CO2  يك منبع توليد بنويسيد ؟

 

 

4- گازهاي گلخانه اي چگونه سبب گرم شدن زمين مي شوند ؟ به طور كامل توضيح دهيد .

 

5- اوزون تروپوسفري چگونه ايجاد مي شود ؟ اين اوزون جزء كدام دسته از آلاينده ها است ؟ چرا ؟

 

6- به كمك نظريه جنبش مولكولي گازها مشاهدات زير را توجيه كنيد :

 

الف) در حجم ثابت با كاهش دماي گاز فشار آن كاهش مي يابد .

 

ب) با كاهش حجم گاز در دماي ثابت فشار افزايش مي يابد .

 

7- به سوالات زير پاسخ دهيد :

 

الف) نزديك ترين لايه هوا به سطح زمين چه نام دارد ؟

 

ب) با افزايش ارتفاع از سطح زمين فشار هوا چه تغييري مي كند ؟

 

8- چرا دانشمندان فتوسنتز و تنفس را مكمل يكديگر مي دانند ؟

 

9- هوا كره مخلوطي از گازهاست كه به علت داشتن وزن داراي فشار هستند ، چرا ما اين فشار را احساس نمي كنيم ؟

 

10- مه دود فوتو شيميايي چيست ؟ و چگونگي تشكيل اوزون تروپوسفري را بنويسيد

 

 

 

 

 

 

سال اول فصل دوم

 

 

1-     در دماي ثابت و در فشار mmHg 3800 حجم گازي برابر با 10 ليتر است . اگر فشار atm 2 شود ، حجم آن چند ميلي ليتر مي شود ؟

 

2-     چرا رانندگان در هواي سرد بر باد تاير اتومبيل خود مي افزايند ؟

 

3-     فشار استاندارد را تعريف كنيد ؟

 

4-     انحلال پذيري يا قابليت حل شدن را تعريف كرده و بگوييد آنرا بر حسب چه چيزي بيان مي كنند ؟

 

5-     كداميك از آلاينده هاي زير ، آلاينده نوع دوم است ؟

 

الف) كربن دي اكسيد                          ب) كربنيك اسيد

  پ) سولفوريك اسيد                         ت) اوزون تروپوسفري

6-     راه هاي كنترل آلودگي هوا را بيان كنيد ؟ 3 مورد

 

7-     چرا باران اسيدي باعث از بين رفتن حاصلخيزي خاك مي شود ؟

 

8-     چگونه CFC باعث نابودي لايه ي اوزون مي شود ؟

 

9-     لايه اوزون در چه ارتفاعي از سطح زمين قرار دارد ؟

 

10- اگر مقدار گازهاي گلخانه اي در تروپوسفر بر اثر فعاليت هاي صنعتي افزايش يابد ، دماي زمين چه تغييري مي كند ؟

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۶ساعت 15:8  توسط احمد بیک عباسی